Bratislava - Staré Mesto, Modlitebňa Evanjelickej cirkvi metodistickej

Program Noci kostolov 9. júna 2017

18:0020:00 Program Noci kostolov 2017 9. júna 2017
Srdečne Vás pozývame do bohoslužobného priestoru našej cirkvi, ktorý bude otvorený pre tých, ktorí hľadajú Boží pokoj a odpočinutie v Jeho blízkosti, ale aj pre všetkých záujemcov. Je možnosť osobných rozhovorov a modlitieb. »»»
»»» Moja Noc

Informácie o kostole:

Evanjelická cirkev metodistická (ďalej ECM) je na Slovensku malou cirkvou protestantského typu. Jej pôvod siaha do 18. storočia. Metodizmus vznikol ako prebudenecké hnutie v anglikánskej cirkvi, keď jej duchovný, kňaz John Wesley (1703-1791) prežil obrátenie prostredníctvom svedectva Moravských bratov a pod bezprostredným oslovením Lutherovho predhovoru k epištole Rímskym. V tomto prebudeneckom duchu začal s veľkým úsilím kázať vo svojej cirkvi. Na jednej strane sa stretol s nadšením, ale aj s nepochopením, čo viedlo k zákazu jeho pôsobenia na anglikánskej pôde. Vytváral skupiny ľudí, ktorí sa pod jeho vplyvom a jeho službou duchovne prebúdzali. Väčšinou to boli ľudia, ktorí pochádzali zo sociálne slabých vrstiev a z problematických rodín. Pravidelne sa s nimi schádzal, čítal s nimi Bibliu a modlil sa. Týchto ľudí začali volať „metodistami“ podľa niekdajšieho pomenovania oxfordského krúžku vážnych študentov teológie vedených Johnom Wesleyom. Wesley bol výborným organizátorom a pochopil potreby vtedajšej doby aj jednotlivcov. Tak vznikola časom organizácia, ktorá vošla do dejín ako metodistická cirkev.

ECM na Slovensku sa začala rozvíjať v období pred 2. svetovou vojnou. Vtedy pod heslom „Preč od Ríma“masovo vystupovali z Rímsko-katolíckej cirkvi ľudia národného zmýšľania. Zámerom evanjelikov - metodistov bolo duchovne prebudiť týchto ľudí. Novoobrátených posielali spočiatku do existujúcich  evanjelických denominácií, neskôr bola založená Metodistická cirkev. Táto však svoju prácu nestačila plne rozvinúť, pretože prišla 2. sv. vojna a novoutvorený Slovenský štát prácu metodistov zakázal. Po skončení vojny sa ich práca začala prakticky od počiatku. S nástupom komunizmu bola misijná a evanjelizačná práca ECM opäť takmer úplne zastavená.

Farnosť ECM Bratislava - Staré Mesto je cirkevné spoločenstvo, ktorého hlavnou náplňou je šíriť evanjelium – radostnú správu a posolstvo o živom a vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi – slovom aj prakticky. Uverili sme Božej láske, ktorá nám bola zjavená prostredníctvom Pána Ježiša Krista a túžime Ho nasledovať celý náš život. To je našou najsilnejšou motiváciou, pretože cesta, po ktorej kráčame, podľa Božieho prisľúbenia, vedie do večnosti. Túžime toto posolstvo odovzdávať každému človeku. V našom spoločenstve je každý vítaný. Máme nádej, že ľudia v našom zbore spoznajú tento najväčší dar, ktorým je spasenie a večný život.
 

www.bratislava.umc.sk

Adresa kostela: Panenská 10

GPS: 48.1476765

Náväznosť na dopravu:

Panenská 10, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: ThDr. Ivan Lukáč, farár zboru