Nitra, Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma, Nitriansky hrad

Program Noci kostolov 25.mája 2018

Program ešte nebol zadaný.

Informácie o kostole:

Katedrála sv. Emeráma pozostáva – historicky i architektonicky – z troch kostolov: Románsky kostol pochádza z prelomu 11. a 12. storočia. Niektorí ho spájajú s prvým kostolom kniežaťa Pribinu, ktorý posvätil salzburgský arcibiskup Adalrám okolo r. 830. V oltári zo zlatého onyxu sú uložené relikvie sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika, sv. Emeráma, sv. Cecílie, sv. Krescenta a sv. Terezky z Lisieux. Hodnotný je strieborný relikviár z roku 1674, v ktorom sú uložené pozostatky sv. Svorada a sv. Beňadika. Relikviár sv. Cyrila je darom pápeža Pavla VI. z roku 1969 (1100 výročie smrti sv. Cyrila-Konštantína). Horný kostol začal stavať biskup Meško, pôvodom Poliak, a bol postavený v rokoch 1333-1355 v gotickom slohu. V rokoch 1710-1720 biskup L. A. Erdödy katedrálu prestaval, lebo ju zničili vojská Fr. Rákociho v rokoch 1704 a 1708. Odvtedy sú zachované maľby a iné umelecké diela. Hlavný oltár Najvätejšieho Spasiteľa dal postaviť biskup L. A. Erdödy. Jeho autorom je Rakúšan Domenico Martinelli. Sochy predstavujú: sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika, sv. Augustína, sv. Ambróza, Pannu Máriu a sv. Jozefa. Menšie sochy nad oltárom znázorňujú uhorských kráľov: sv. Ladislava a sv. Štefana. V strede je umiestnená socha Krista – Spasiteľa, nad ním Svätý Duch v podobe holubice a navrchu plastika Boha – Otca. Freska na klenbe presbytéria - Nanebovzatie Panny Márie a jej oslávenie pochádza od rakúskeho umelca G. A. Galliartiho. Stredobodom obrazu je Panna Mária. Na zemi kľačí sv. Štefan, ktorý obetuje kráľovskú korunu Panne Márii. V ľavom dolnom rohu je postava sv. Imricha, vedľa neho postava biskupa Erdödyho a za ním podoba maliara Galliartiho. V rohoch sú zobrazené postavy štyroch evanjelistov: sv. Lukáša s hlavou býka, sv. Jána s orlom, sv. Matúša s anjelom a sv. Marka s levom. Steny presbytéria zdobia maľby: vpravo Poklona troch kráľov a Ježišov krst v Jordáne, vľavo Dvanásťročný Ježiš v chráme a Premenenie Pána na vrchu Tábor. Sú dielom tohože majstra z roku 1720. Freska v kupole lode znázorňuje oslávenie sv. Emeráma a pripisuje sa viedenskému umelcovi Š. Bopovskému-Bujakovi. Aj oltár Všetkých svätých pochádza z doby biskupa L. A. Erdödyho. Vľavo je socha sv. apoštola Jakuba st. a vpravo zasa socha sv. apoštola Júdu Tadeáša. Pôvodný oltár sv. Barbory pochádza z čias biskupa J. Telegdyho. Súčasný oltár je zo salzburgského mramoru a pochádza zo šesťdesiatych rokov 19.storočia. Sochy po bokoch predstavujú: sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika. Oltárny obraz je z roku 1860 a jeho autorom je F. Schilcher. Oproti schodom sú v iluzívnom okne znázornení cirkevní hodnostári a v druhom okienku portrét kanonika. Fresky na klenbe znázorňujú sv. Andreja-Svorada vľavo a vpravo sv. Beňadika. Ich autorom je maliar, ktorý vymaľoval aj kupolu. Organ pochádza z dvadsiatych rokov 17. storočia, pravda už v úprave z rokov 1930-1933. Nad ním sú fresky sv. Cecílie a kráľa Dávida. Pochádzajú z osemdesiatych rokov 18. storočia. Cenným kovolejárskym dielom je bronzová krstiteľnica, ktorú v roku 1643 zhotovil Martin Weigel z Banskej Bystrice. Po obvode sú postavy a mená dvanástich apoštolov a Pána Ježiša. Drevený vrchnák s vyobrazením Kristovho krstu pochádza z 18. storočia. Pod horným kostolom sú umiestnené dve krypty. V jednej z nich sú pochovaní nitrianski biskupi. Dolný kostol dal postaviť J. Telegdy v rokoch 1622-1642 a to po vyplienení katedrály vojskom G. Betlena. Najcennejším dielom dolného kostola je v r.2012 objavená gotická freska Smrti a korunovania Panny Márie, ktorej vznik sa kladie na prelom 14. a 15.storočia. Freska bola pravdepodobne súčasťou mariánskeho oltára a zobrazuje Pannu Máriu, ktorá zomiera, okolo nej stoja učeníci, medzi nimi možno rozpoznať Petra, ktorý má pápežské insígnie. Ďalšia časť fresky vyobrazuje Korunovanie Panny Márie, v hornej časti sa nachádza Veronikina šatka s otlačenou tvárou Krista, držia ju anjeli. Ďalšou vzácnosťou dolného kostola je oltár Snímanie z kríža, ktorý tvoria dve plastiky: Snímanie z kríža z roku 1662 od rakúskeho majstra J. Perneggera, a predela Kladenie do hrobu, ktorá sa pripisuje talianskemu sochárovi Donatellovi alebo najskôr jeho škole. Sochy po bokoch oltára predstavujú sv. Annu a sv. Joachima. Obrazy dolného kostola vyjadrujú niektoré deje z krížovej cesty Pána Ježiša. Nástropné fresky znázorňujú niektoré výjavy zo života Krista. Pôvodné maľby pochádzajú od G. A. Galliartiho a jeho školy a od nitrianskeho maliara E. Massányiho. Dolný kostol má ďalšie dva oltáre: Nepoškvrnenej Panny Márie so sochami sv. Petra vľavo a sv. Pavla vpravo, oltár sv. Františka a oltár sv. Mikuláša. Vznikli roku 1720. Oltár zasvätený sv. Jánovi z Nepomuka pochádza z roku 1769. Najstaršou sochárskou pamiatkou dolného kostola sú náhrobné kamene biskupov; vľavo od oltára sv. Jána z Nepomuka je náhrobok biskupa Juraja z Breznice, vpravo náhrobok biskupa Š. Feherkövyho z roku 1588. Vľavo od schodov je zaujímavý náhrobok biskupa Z. Mošóciho z roku 1587, vpravo spovednica zakrýva epitaf biskupa P. Abstémia-Bornemiszu z roku 1579. V kapitulskom archíve sú uložené najstaršie listiny Slovenska, a to Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. Najstaršou rukopisnou pamiatkou na Slovensku je Evanjeliár z 11. storočia s väzbou zo 14. storočia.

http://www.biskupstvo-nitra.sk/katedrala

GPS: Loc: 48° 19' 05" N, 18° 05' 12" E

Kontaktná osoba pre Noc kostolov: Mgr. Veronika Pleštinská

Mapa: